خانه / جوجه کشی / مشکلات هچ و هچری

مشکلات هچ و هچری

✔ مشکلاتی که تخم در دستگاه جوجه کشی تبدیل به جوجه نمی شود و یا تبدیل به جوجه با کیفیت پایین میشود به ۳ بخش تقسیم بندی می شوند

مشکلات ناشی از دستگاه جوجه کشی
روش حمل و نقل و نگهداری تخم
مشکلات گله مرغ مادر

لازم است بعد از اولین کندل کردن (نوربینی) مشکلات تخم هایی که جنین رشد نکرده و یا بدون نطفه هستند، بررسی شوند

تخم هایی در کندل کردن، شفاف هستند و درون تخم شکسته شده فقط سفیدرنگ بدون خون و غیربارور مشاهده می گردد و یا به عبارتی تخم بدون نطفه می باشد

✔ علت آن

ممکن خروس ها نابالغ باشند و نیاز به دو هفته تحریک نوری زود تر نسبت به مرغ ها داشته باشند

خروس های با اسپرم غیرطبیعی یا مرغ های با تخم غیر طبیعی . این شکل اغلب در گله های مادر خیلی پیر یا خیلی جوان بوجود می آیند

تعداد خروس خیلی کم باشد که منتج به نزاع و تداخل جنسی می شود . نسبت مرغ به خروس باید نسبت ۱۲ به ۱ تا ۱۵ به ۱ باشد. در نژادهای سنگین و در نژادهای سبک نسبتا ۱۰ به ۱ تا ۱۲ به ۱ باشد
شرایط آب و هوایی سخت و نامتعادل

گله مرغ مادر پیر باشد

در گله مرغ مادر بیماری وجود داشته باشد. بیماری گله اغلب با ظهور تخم های زبر، بد شکل یا پوسته نازک خود را نشان می دهد

گله مرغ مادر و به ویژه خروس های گله چاق باشند

کمبودهای تغذیه ای در گله مرغ مادر وجود داشته باشد

در گله مرغ مادر مشکلات پا و زانو باشد به ویژه در خروس ها که نتوانند خوب جفتگیری کنند

ممکن است استفاده برخی داروها و آفت کش ها و مواد شیمیایی باعث مشکلات شود

ممکن است کاهش فراوانی جفتگیری یا عدم جفتگیری باشد

ممکن برنامه نوردهی نامناسب باشد

تخم مرغ ها در کندل کردن (نوربینی )روشن هستند ولی در تخم های شکسته صفحه زاینده رشد کرده ( تخم بارور است ) این حالت پلاستودرم بدون جنین نامیده میشود

علت آن

ممکن است ذخیره طولانی مدت تخم مرغ ها در انبار ذخیره باشد که این مدت باید حداکثر یک هفته باشد
نگهداری تخم ها تحت شرایط نامناسب باشد. دما نوسان داشته باشد، دما بالا یا پایین گردد

ضد عفونی و دود دادن نادرست باشد . مثلاً دود دادن خیلی شدید باشد یا غوطه ور کردن نادرست در محلول ضدعفونی

صدمه دیدن تخم ها در حین جابه جایی و انتقال ناشی از شوک دمایی و تکان خوردن تخم ها

بسته شدن منافذ پوسته تخم به هر دلیلی که مانع تنفس جنین در حال رشد داخل تخم میشود

دمای بالا در اوایل جوجه کشی

خیلی جوان یا خیلی پیر بودن گله مادر

وجود بیماری ها در گله مادر

آلودگی های قابل انتقال از طریق تخم به جوجه

مصرف داروها و سموم و آفت کش ها

جمع آوری نامرتب و نادرست تخم ها

تخم در کندلینگ روشن دیده می شوند ولی تخم های شکسته شده دارای حلقه خونی یا جنین کوچکی است که پس از ۳ الی ۴ روزه گی در داخل تخم تلف شده اند

علت آن

ذخیره طولانی مدت تخم ها یا نگهداری آنها تحت شرایط دمای نامناسب

ضد عفونی و دود دهی نامناسب

دمای بالا یا پائین در اوائل جوجه کشی

صدمه دیدن تخم ها در طی نقل و انتقال

وجود بیماری در گله

گله مرغ مادر پیر باشد

همخونی و ناهنجاریهای کروموزومی

کمبودهای شدید و تغذیه ای

آلودگی و استفاده از سموم و آفت کشها و غیره

اگر جنین بعد از مرحله ۳ تا ۶ روزگی در دستگاه جوجه کشی مرده باشد و سیستم گردش خون و کیسه زرده باشد و جنین بدون نوک در سمت چپ توسعه یافته باشد

علت آن

همه عللی مربوط به مورد ۳ صدق می کند

نبود تهویه یا بسته شدن منافذ پوسته و حضور میزان زیاد دی اکسید کربن

چرخش نادرست تخم در دستگاه جوجه کشی

کمبود ویتامین ها در جیره

اگر جنین بعد ۷ تا ۱۷ روزگی در دستگاه جوجه کشی مرده باشد و جنین دارای نوک، ناخن، پا و فولیکول باشد

علت آن

ممکن رطوبت، دما، چرخش و تهویه در دستگاه نامناسب باشد

آلودگی دستگاه

کمبودهای تغذیه ای

اثر ژن های کشنده

اگر بعد از ۱۸ روزه گی جنین مرده باشد

علت آن

دما، رطوبت، چرخش و تهویه نامناسب استر و یا دما، رطوبت و تهویه نامناسب هچر

آلودگی بویژه ناشی از کپکها و قارچ ها

سرد شدن تخم در حین انتقال از ستر به هچری

شکسته شدن پوسته تخم در حین جوجه کشی یا در حین انتقال به هچری

قرار گرفتن جنین در وضعیت غیرنرمال

کیفیت ضعیف پوسته

باز شدن خیلی زیاد هچری در حین نوک زدن و تفریخ جوجه ها

دوقلوزایی

جنین کامل نوک نزده، کیسه زرده بزرگ و ممکن است بقایای آلبومین یا سفیده هنوز وجود داشته باشند. علت آن

چرخش ناکافی که منتج به کاهش جذب مواد مغذی شود

دمای خیلی پائین در ستر یا دمای خیلی بالا در هچری

سرد شدن تخم ها در حین انتقال به هجری

کمبودهای تغذیه ای

تهویه ناکافی

ذخیره طولانی مدت تخم در انبار نگهداری تخم

جنین نوک زده ولی در داخل پوسته مرده است. علت آن :

رطوبت یا دمای خیلی پائین به مدت طولانی در دستگاه جوجه کشی

دمای بالا در طول جوجه کشی

کمبودهای تغذیه ای

تهویه ضعیف

چرخشی ناکافی در ۱۲ روز اول جوجه کشی

وارد شدن آسیب و صدمه به تخم در زمان انتقال به هچری

ذخیره طولانی مدت در انبار ذخیره تخم

جنین نوک زده ولی ناقص و جنین ممکن زنده یا مرده باشد. علت آن

کلیه موارد ۸

دود دادن و ضد عفونی بیش از حد

گذاشتن تخم ها در دستگاه به صورت نوک به بالا یا به عبارتی کیسه هوایی روبه پایین باشد.

جوجه کشی

جوجه در آوری زودرس

علت آن

یک دست نبودن تخم های کوچک و ریز

اختلاف و تفاوت بین نژادی

رطوبت پایین ستر

جوجه در آوری دیررس، علت آن

یک دست نبودن تخم های بزرگ و درشت

ذخیره طولانی مدت تخم ها در انبار

پیر نمودن گله های مادر

دمای پایین ستر

رطوبت خیلی بالای ستر

جنین های ضعیف

مخلوطی از تخم هایی که ذخیره آنها در انبار طولانی بوده و تخم هایی که ذخیره آنها کوتاه مدت بوده است

مخلوطی از تخم های گله پیر و جوان

مخلوطی از تخم های ریز و درشت

حمل و نقل نامناسب تخم ها

وجود نقاط سرد و گرم در داخل دستگاه – عدم جابه جایی هوای داخل دستگاه

دمای خیلی بالا یا پائین در دستگاه جوجه کشی

نامناسب بودن سیستم تهویه اتاق جوجه کشی

روی سینیهای هچری از نظر میزان هچ و کیفیت جوجه یکسان نیستند.

علت آن:

مخلوط بودن تخم های کوچک و بزرگ

مخلوط بودن تخم های گله های پیر یا جوان

ذخیره و نگهداری طولانی تر تعدادی از تخم ها

عدم تهویه یکنواخت در دستگاه

چسبندگی جوجه ها و آغشته به سفیده تخم. علت آن

دمای بالا یا پایین دستگاه ستر

چرخش نامناسب تخم ها

تخم های کهنه

تخم های خیلی بزرگ

رطوبت پایین در انبار ذخیره تخم

چرخش نامناسب تخم ها

تخم ترک داشته باشد یا پوسته از کیفیت خوبی برخوردار نباشد

چسبیدن جوجه ها به پوسته و خشک بودن جوجه ها ، عرطوبت پایین در انبار ذخیره تخم

چرخش نامناسب تخم ها

تخم ترک داشته باشد یا پوسته از کیفیت خوبی برخوردار نباشد

جوجه های کوچک. علت آن

کوچک بودن تخم ها

دمای بالا یا رطوبت پایین دستگاه جوجه کشی

بالا بودن ارتفاع از سطح دریا . هچریها در ارتفاعات بالا ممکن است به خاطر پایین بودن رطوبت و اکسیژن باعث کاهش میزان رشد جنین شود

جوجه های ضعیف. علت آن

دمای بالای هچر

تهویه ضعیف هچر

دود دهی بیش از حد تخم ها

پرهای کوتاه و پیچ خورده جوجه ها . علت آن

کمبودهای تغذیه ای

دمای بالای دستگاه در دو هفته اول

سر و پشت گردن جوجه متورم

علت آن

کمبود های تغذیه ای

کمبود ویتامین E و ماده معدنی سلینیوم

کلمات کلیدی مشکلات هچ و هچری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *